A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

PORZĄDEK OBRAD WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA dnia 25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.Piątek, 19 maja 2017

 


PORZĄDEK OBRAD

WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

dnia 25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

 

 

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Rozpatrzenie:

a)    sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2016,

b)    sprawozdania finansowego Gminy Kamionka Wielka za rok 2016,

c)    uchwały nr S.O.XII/423/8/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia  i objaśnieniami,

d)    informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kamionka Wielka za rok 2016,

e)    opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamionka Wielka za rok 2016,

f)     uchwały nr …………………….. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia ……        2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy Kamionka Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

3.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2016 rok.

4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamionka Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2016 rok.

5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych na okres powyżej 3 lat.

9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016-2023.

10.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

11.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamionka Wielka na lata 2017 – 2020.

12.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

13.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie -2016 rok.

14.  Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

15.  Rozpatrzenie wniesionych pism.

16.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.