A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

„Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka”Poniedziałek, 05 czerwca 2017

Gmina Kamionka Wielka informuje, iż z dniem 01.06.2017 r. rozpoczyna w partnerstwie z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizację projektu pt. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN, w tym:

·         współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN

·         współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN

·         wkład własny: 64 155,00 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 172 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina Kamionka Wielka tj. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Mszalnicy, Szkoły Podstawowej w Jamnicy, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy i Gimnazjum Publicznego nr 2 Kamionce Wielkiej w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku angielskim oraz wzmocnienie szans indywidualnego rozwoju poprzez wzrost kompetencji 70 nauczycieli/ek pracujących w szkołach biorących udział w proj. oraz zakup sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do tych szkół.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczennic, co znajdzie odzwierciedlenie na egzaminach zewnętrznych oraz w ich wyborach dalszej drogi szkolnej przyczyniając się do sukcesu edukacyjnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Projektem objętych zostanie 7 szkół na terenie Gminy Kamionka Wielka-5 Szkół podstawowych i 2 Gimnazja.

 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki ze szkół objętych wsparciem w projekcie Zadania realizowane w ramach projektu obejmują:

·         Wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych szkół objętych wsparciem w projekcie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;

·         Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych szkół objętych wsparciem w projekcie w przyrządy do nauki matematyki

·         Zakup sprzętu TIK do szkół objętych wsparciem w projekcie w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

·         Szkolenia dla nauczycieli/ek zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych wsparciem w projekcie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

ü  nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

ü  wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         Realizację sieci współpracy i samokształcenia, rozwijających umiejętności nauczycieli w obu wymienionych wyżej zakresach

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla uczniów/uczennic szkół podstawowych objętych wsparciem w projekcie

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla uczniów/uczennic Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej

·         Stypendia na naukę języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy posiadają trudności w nauce języka angielskiego

·         Warsztaty wprowadzające w świat programowania dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w obszarze kompetencji informatycznych

 

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Rekrutacja nauczycieli/ek trwa  od czerwca 2017r. i jest prowadzona w sposób ciągły aż do zapełnienia listy uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu

 

Szczegółowe informacje:

 • Biuro projektu Lidera przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro),
  Tel.: 018 440 81 63, E-mail:
  imika@sarr.com.pl

oraz

 • Biuro projektu Partnera nr 1 tj. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu (parter),
  Tel.: 018 443 71 72, E-mail:
  k.dynowska@nowysacz.mcdn.edu.pl

oraz

·         Biuro projektu Partnera nr 2 tj. Gminy Kamionka Wielka w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka Wielka (Kamionka Wielka 5),

Tel: 018 445 60 17, E-mail: d.janik@kamionka.iap.pl