A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Rekrutacja na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnegoŚroda, 16 sierpnia 2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Równy start dla każdego Malucha”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Gmina Kamionka Wielka ogłasza rekrutację na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku 3 - 4 lata) w Oddziale Przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.

Kandydaci muszą posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t. j. Dz. U z 2015r. poz. 1264).

Dokumenty rekrutacyjne (zamieszczone poniżej)  zgodne z Uchwałą Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3.08.2017r., należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2017r. godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, 33 - 334 Kamionka Wielka 5.

 

ZAŁĄCZNIKI