A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Równy start dla każdego MaluchaWtorek, 21 listopada 2017

Projekt „Równy start dla każdego Malucha” realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie                 z Gminą Chełmiec i Gminą Kamionka Wielka z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Tytuł projektu: „Równy start dla każdego Malucha”.

Wartość projektu: 1 524 816,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 296 090,00 zł.

Opis i cele projektu: Projekt „Równy start dla każdego Malucha” ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli z terenu województwa małopolskiego poprzez utworzenie 3 Oddziałów Przedszkolnych - 2 w Gminie Chełmiec i 1 w Gminie Kamionka Wielka oraz realizację następujących zadań:

1.    utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej,

2.    utworzenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie,

3.    doposażenie infrastruktury,

4.    realizację zajęć dodatkowych,

5.    doskonalenie kompetencji nauczycieli.

Wsparciem w okresie realizacji projektu zostaną objęte 74 osoby, w tym:

a)       72 dzieci (37K i 35M) w wieku 3-4 lat – 22 Uczniów/Uczennic Publicznego Przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej i 50 Uczniów/Uczennic Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie,

b)       2 nauczycielki (2K) zatrudnione w Oddziale Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1)       Utworzenie dwóch oddziałów niepublicznego przedszkola w Paszynie – Gmina Chełmiec.

2)       Rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej w Paszynie o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci:

- Zajęcia stymulujące rozwój poznawczo-ruchowy - rytmika,

- Zajęcia z języka angielskiego,

- Zajęcia stymulujące rozwój zdolności manualnych – plastyka,

- Zajęcia stymulujące rozwój społeczno-ruchowy – taniec,

- Zajęcia specjalistyczne – logopedia,

- Zajęcia specjalistyczne indywidualne z psychologiem,

- Zajęcia specjalistyczne indywidualne – hipoterapia,

- Zajęcia specjalistyczne indywidualne – dogoterapia.

3)       Utworzenie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej – Gmina Kamionka Wielka.

4)       Rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej w Kamionce Wielkiej o zajęcia zwiększające  szanse edukacyjne dzieci:

- Zajęcia stymulujące rozwój poznawczo-ruchowy – rytmika/taniec,

- Zajęcia z języka angielskiego,

- Zajęcia stymulujące rozwój zdolności manualnych – plastyka,

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

- Zajęcia specjalistyczne – logopedia,

- Zajęcia specjalistyczne indywidualne – logopedia,

- Zajęcia specjalistyczne indywidualne z psychologiem.

5)       Rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli.

 

Realizacja ww. zadań i celów  pozwoli na stworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego.