A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali GOK w Kamionce WielkiejWtorek, 21 listopada 2017

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali GOK w Kamionce Wielkiej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Wypracowanie opinii do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za I półrocze 2017 roku.

3.    Wypracowanie opinii do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamionka Wielka za rok szkolny 2016/2017.

4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatku od nieruchomości.

6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018 ”.

9.    Wypracowanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

10.  Wypracowanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

11.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

12.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

13.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

14.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

15.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamionka Wielka w trybie przetargu nieograniczonego.

16.  Rozpatrzenie wniesionych pism.

17.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.