A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Posiedzenie Komisji Rady Gmin w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30Piątek, 15 grudnia 2017

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok  2018.

3.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2018-2028.

4.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2018.

5.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka na rok 2018”.

6.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mystków, stanowiącą własność Gminy Kamionka Wielka.

7.Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

8.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

9.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu.

10.Rozpatrzenie wniesionych pism.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.