A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.Piątek, 22 grudnia 2017

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIV/287/2017  z dnia 29 listopada 2017r. uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2018. Stawki te wynoszą:

1.       od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od 1 m² powierzchni,

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -  2,60 zł od 1 ha powierzchni, 

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni

d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia        9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  z przepisami prawa budowlanego – 1,03 zł od 1 m² powierzchni   

2.       od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych – 0,49 od 1m² powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,96   od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,87 od 1m² powierzchni użytkowej,

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,43 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej

3.      od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej     2%          ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach             i opłatach lokalnych

 

Należy podkreślić, że dla mieszkańców naszej gminy znaczenie mają tylko stawki:

-        od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

-        od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-        od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

-        od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostałe stawki mają zastosowanie tylko do ustalenia skutków zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy oraz skutków obniżenia przyjętych stawek w stosunku do ustalanych przez Ministra Finansów ma każdy rok podatkowy stawek maksymalnych.  Bowiem w wyniku zwolnień wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/338/2014 z dnia 30 października 2014r. pozostałe przedmioty tj. pozostałe budynki lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi, pozostałe grunty, nie związane z działalnością gospodarczą ( głównie grunty zabudowane, tereny różne itp.) oraz nieruchomości związane z upowszechnianiem kultury i zajęte na potrzeby straży pożarnych korzystają ze zwolnienia. Trzeba dodać że wszelkie zwolnienia z podatku oraz uchwalanie niższych stawek ma wpływ na wskaźnik dochodów na mieszkańca czyli również na subwencję.

 

 

                       Ponadto, że stawki te są w naszej gminie na stosunkowo niskim poziomie w stosunku do innych gmin w regionie, a ponadto zwolnione są te rodzaje nieruchomości, które generują wyższe kwoty podatku od nieruchomości np. budynki pozostałe, które obejmują wszystkie budynki                             z wyjątkiem budynków mieszkalnych, związanych  z działalnością gospodarczą oraz budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych - Stawka maksymalna od tych budynków wynosi 7,77 zł od 1 m², czy pozostałe grunty od których stawka maksymalna wynosi                             0,48 zł.

                          Łatwo bowiem obliczyć, że w przypadku budynków pozostałych np. o powierzchni 100 m² wyniósłby przy stawce maksymalnej 777 zł, przy stawce 4,43 zł – 443 zł, a w przypadku pozostałych gruntów za 1 ar, a więc 100 m² wyniósłby przy stawce maksymalnej – 48 zł,                           a  w przypadku stawki 0,16 zł – 16 zł.