A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Informacja dotycząca inwestycji na terenie Gminy Kamionka WielkaPoniedziałek, 25 czerwca 2018

1.     Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamnicy

Szkoła Podstawowa w Jamnicy jest placówką istniejącą od 1923 roku. Uczęszczają do niej dzieci z Jamnicy i przyległej części Nowego Sącza. Do tej pory obiekt pozbawiony jest sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w zaadaptowanej do tego celu klasie lekcyjnej o powierzchni około 40 m2. W warunkach tych nie ma możliwości przeprowadzania zajęć zgodnie z podstawą programową. Mogą odbywać się jedynie ćwiczenia ruchowe, natomiast nie ma możliwości organizacji gier zespołowych.

Po wielu latach starań Gminie Kamionka Wielka udało się nabyć sąsiadującą nieruchomość z przeznaczeniem pod budowę sali sportowej, opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Na części działki w roku 2014 powstał kompleks boisk wielofunkcyjnych.

Zaprojektowany budynek sali sportowej jest obiektem jednokondygnacyjnym wyposażonym szatnie i węzły sanitarne dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne i obsługi.

W 2017 roku Gmina Kamionka Wielka rozpoczęła realizację inwestycji, jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe proces ten został rozłożony na dwa lata, z terminem zakończenia w 2018 r.

Wybudowanie sali sportowej przyczyni się do zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów oraz będzie ośrodkiem integrującym lokalną społeczność.

Grupą docelową powstałego obiektu będzie ogół społeczeństwa wsi Jamnica. W pierwszej kolejności będzie służył on uczniom Szkoły Podstawowej w Jamnicy w ramach lekcji wychowania fizycznego. Obiekt będzie stanowił zaplecze dla uprawiania sportów halowych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz będzie udostępniany społeczności lokalne. Obiekt będzie doskonałym przyczynkiem do rozwijania zainteresowań sportowych młodzieży w ramach zajęć pozaszkolnych. Planuje się zorganizowanie kilku sekcji m.in. piłki siatkowej, koszykówki.

2.     Budowa hali sportowej w m. Kamionka Wielka – etap II

W bieżącym roku kontynuowane są roboty budowlane przy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie stanu surowego otwartego wraz z drenażem opaskowym, kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Kamionka.

 

Zaprojektowany budynek hali sportowej zlokalizowany jest przy istniejących boiskach sportowych.

W budowanym obiekcie znajdować się będą:

-     wielofunkcyjna arena sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa lub innych, których pole mieści się na powierzchni o wymiarach min. 44,0x22,0 m;

-     dwa zespoły szatniowo –sanitarne dla zawodników, pokoje dla trenerów i sędziów oraz obsługi budynku;

-     magazyny sprzętu sportowego i wyposażenia;

-     widownię;

-     pomieszczenia sanitarne oddzielnie dla widzów;

-     pomieszczenia techniczne;

-     hall wejściowy, szatnię dla widzów oraz niezbędną powierzchnię komunikacyjną.

3.     Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mystków

Fundusze Europejskie

Kontynuowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mystkowie. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” nr POIS.02.03.00-00-0172/16 realizowany i  jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Na realizację Projektu gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr POIS.02.03.00-00-0172/16-00).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 11,38 km. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-pompowym (8 przepompowni) oraz ciśnieniowym. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

GALERIA