A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Nowy nabór na wymianę kotłówWtorek, 11 września 2018

W związku z nowym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Wójt Gminy Kamionka Wielka podjął decyzję o aplikowaniu o kolejną pulę środków.

Regulamin konkursu jak i szczegóły dotyczące projektu są dostępne pod poniższym linkiem.

 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18

 

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia  dotyczące:

 

1)      wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

Będą to inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE)                            

2)       wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu

3)      dofinansowaniem mogą być również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie
i na zasadach określonych warunkami konkursu

 

Chcąc więc wnioskować o właściwą pulę środków i oszacować skalę zainteresowania inwestycjami polegającymi na wymianie pieców ogłasza się nabór wniosków na wymianę kotłów. Wnioski będą przyjmowane od dnia 17.09.2018 do 19.10.2018r. Aby prawidłowo złożyć wniosek należy pobrać formularz zamieszczony poniżej, wydrukować, uzupełnić
i złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który dostępny jest pod linkiem powyżej. Szczegółowo określone zostały tam zasady ponoszenia kosztów i wytyczne dotyczące beneficjentów w zakresie poszczególnych działań.

UWAGA

Zaznaczamy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron i jej złożenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Na obecnym etapie jest jednak niezbędna aby wnioskować o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy.

W sytuacji kiedy Gmina otrzyma dofinansowanie realizacja inwestycji rozpocznie się najwcześniej w III kwartale 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI