A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

KOMUNIKAT Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.Środa, 29 kwietnia 2020

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY  KAMIONKA WIELKA

 

z dnia 22 maja 2020 roku

 

 

 

o zmianach organizacyjnych  w wykonywaniu zadań  przez  Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

 

 

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że  od dnia 25 maja 2020r. ponownie uruchamia się bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Jednakże z uwagi na fakt,  iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r.,poz. 878 i 904) dopuszczalna liczba Interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,  w Urzędzie stosowane są w dalszym ciągu istotne ograniczenia dotyczące załatwiania spraw.  

 

Zmiany spowodowane są wystąpieniem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV- 2.

 

Urząd Gminy pracuje:

 

·         w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, 

 

·         od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

 

zapewniając bieżącą realizację zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności dotyczy to spraw:

 

1)    rejestracji stanu cywilnego;

 

2)    ewidencji ludności i dowodów osobistych;

 

3)    świadczenia usług komunalnych;

 

4)    ochrony środowiska, w tym dotyczące:

 

a)    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

 

b)    decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.  

 

5)    przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Jednakże do niezbędnego minimum ograniczona jest bezpośrednia obsługa mieszkańców i innych zainteresowanych w Urzędzie.

 

Bezpośrednio załatwiane są sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu !

 

Potwierdzane będą również profile zaufane, ze względu na ich znaczenie dla zdalnego załatwiania spraw.

 

Czynna jest Kasa Urzędu. Wpłat należności można dokonać bezpośrednio w okienku przy wejściu do Urzędu zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Mając jednak na względzie  bezpieczeństwo obywateli,  w dalszym ciągu sugeruje się regulowanie należności w formie bezgotówkowej.

 

Aby dostać się do Urzędu w wyżej wymienionych sprawach pilnych, należy korzystać z dzwonka znajdującego się  przy drzwiach wejściowych do budynku. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę. Na stronie internetowej gminy dostępne są bezpośrednie telefony do pracowników merytorycznych Urzędu.

 

W momencie wejścia do Urzędu bezwzględnie wymagane jest zastosowanie maski ochronnej na usta i nos !  z wyjątkami wynikającymi z  § 17  ust. 2 ww. Rozporządzenia. Interesanci, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie są zobowiązani do  dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który znajduje się przy drzwiach wejściowych  oraz do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry. Taką samą odległość należy zachować  pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do Urzędu.

 

Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę e-PUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Potwierdzenie profilu można uzyskać w naszym Urzędzie, kontakt w tej sprawie – tel. 18 45-60-17 wew. 29 lub 35.  Poprzez e-PUAP możliwe jest złożenie wniosków i podań w większości spraw załatwianych przez Gminę oraz wielu innych instytucji.

 

Poszczególne kroki obsługi stron w Urzędzie.

 

1.    Przy drzwiach wejściowych  zamontowany jest dzwonek, z którego Interesant może skorzystać wzywając pracownika Dziennika Podawczego;

 

2.    Pracownik Dziennika Podawczego zobowiązany jest uzyskać od Strony informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie;

 

3.    Pracownik Dziennika Podawczego informuje  zainteresowaną osobę  o numerze pokoju,  do którego  należy się udać celem załatwienia sprawy;

 

4.    Przy głównym wejściu do budynku w dalszym ciągu usytuowana jest skrzynka podawcza, do której należy wrzucać wszelką korespondencję  adresowaną do Urzędu Gminy;

 

5.    Wszelkie pisma i dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

 Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka  5.

  

  

 

 

 

                               /-/Andrzej Stanek

 

                         Wójt Gminy Kamionka Wielka