A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie czasowego zawieszenia działalności „Klubu Senior+” w Kamionce Wielkiej.Czwartek, 15 października 2020

Zarządzenie Nr 0050.130.2020
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 15 października 2020 roku

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności „Klubu Senior+” w Kamionce Wielkiej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) wykonując Polecenie Nr 214/2020 (Decyzja
Nr 138/2020) Wojewody Małopolskiego znak: WP-III.9421.16.283.2020 z dnia 14 października 2020r. – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się czasowo działalność „Klubu Senior+” w Kamionce Wielkiej w terminie od dnia 16 października do odwołania.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

§ 3.

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           /-/ z up. Wójta Gminy Kamionka Wielka

                                                     Małgorzata Antkiewicz-Wójs

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sekretarz Gminy