A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !!!

NABÓR NA STANOWISKO ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaPoniedziałek, 30 grudnia 2013

 

W Ó J T   G M I N Y

K A M I O N K A   W I E L K A

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 W  URZĘDZIE GMINY  W  KAMIONCE  WIELKIEJ

 

 

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie wyższe,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa prawo łowieckie, kodeks postepowania administracyjnego.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1)     doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1)    Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska związanych z ochroną środowiska, powietrza, wód i gleby przed zanieczyszczeniami.

2)    Prowadzenie postępowania administracyjnego i opracowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

3)    Wykonywanie całości zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

4)    Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

5)    Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz jego aktualizacja.

6)    Dokonywanie corocznej analizy gospodarki odpadami oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

7)    Kontrolowanie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

8)    Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

9)    Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących utworzenia lub zniesienia pomnika przyrody.

10)  Prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką leśną w tym nadzór nad lasami stanowiącymi własność komunalną gminy.

11)  Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.

12)  Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa w oparciu o ustawy dotyczące gospodarki rolnej  w tym spraw dotyczących zwalczania skutków klęsk żywiołowych  w rolnictwie.

13)  Opracowywanie Rocznego programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem bytu bezdomnym zwierzętom.

14)  Wykonywanie innych zadań nieobjętych niniejszym zakresem czynności na polecenie zwierzchników służbowych.

 

4.    Warunki pracy:

1)    wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - 1 etat;

2)    wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej wprowadzonym zarządzeniem Nr 42/2009 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 czerwca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 56/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 roku, Nr 48/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku i Nr 68/2013 z dnia 10 września 2013 roku.

 

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu listopadzie 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) – ze szczegółowym określeniem przebiegu pracy;

2)    list motywacyjny;

3)    kwestionariusz osobowy;

4)    dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

5)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

8)    kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej;

9)    kserokopie świadectw pracy;

10)  referencje i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

11)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 z póżn. zmianami).

 

7.    Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kopercie w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy 33-334 Kamionka Wielka z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”, bądź pocztą elektroniczną na adres: gmina@kamionka.iap.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 262 ) w terminie do dnia 13 stycznia 2014 roku do godz.12:00. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (18)445-60-17 wew. 25 lub  w pokoju nr 24.

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

1.     Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane, powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.

2.     Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub innym środkiem łączności.

3.     Kandydaci, którzy oprócz spełnienia wymogów określonych, jako niezbędne spełnią wymagania wskazane, jako dodatkowe mogą uzyskać dodatkowo do 3 pkt.

4.     Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

5.     Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

6.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kamionka.iap.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej.

7.     Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                          (-) mgr Kazimierz Siedlarz

                              

 

ZAŁĄCZNIKI