A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Bezpłatne szkolenia z I pomocyWtorek, 30 września 2014

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu pn.: Szkolenia z zakresu udzielania I pomocy oraz zakup defibrylatorów AED dla mieszkańców obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007 – 2013. Szkolenia adresowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Korona Sądecka, tj. Gminy Kamionka Wielka, Gminy Grybów i Gminy Chełmiec.

W ramach projektu przeprowadzone będą szkolenia z zakresu udzielania I pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia realizowane będą w 20 grupach szkoleniowych, a każda grupa liczyć będzie po 15 osób. Dla każdej grupy przeznaczone będzie 10 godzin szkolenia, obejmującego tematykę:

1. Udzielanie I pomocy wg schematu BLS z użyciem AED.

2. Udzielanie I pomocy w przypadku zadławienia.

3. Udzielanie I pomocy w przypadku krwawień i zranień, urazów narządów

    ruchu.

4. Udzielanie I pomocy w oparzeniach.

5. Udzielanie I pomocy w podtopieniach.

Szkolenia realizowane będą w szkołach gminy Kamionka Wielka, a spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 2 godziny.

W ramach projektu zakupione zostaną również defibrylatory AED, które znajdować się będą przy remizach OSP i przy Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej.
W tych lokalizacjach również planuje się przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania I pomocy, z wykorzystaniem AED. W każdej z lokalizacji planuje się jedno, 2 – godzinne szkolenie w grupie 15 osób.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez zawodowych ratowników medycznych, na co dzień pracujących w pogotowiu ratunkowym, a osoby, które ukończą cały cykl szkolenia, otrzymają stosowne certyfikaty.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, a warunkiem udziału jest złożenie do Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej – pokój nr 1, formularza zgłoszeniowego, w terminie do dnia 14.10.2014r.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego formularza.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka oraz w szkołach.

 Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.