A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to świadomie obrana przez gminę droga do celu. Dokument ten stanowi jeden z podstawowych instrumentów planowania gospodarczego, społecznego i ekologicznego. Określa wizję czyli misję gminy, wyznacza cele strategiczne, kierunki działania oraz przedsięwzięcia, które należy realizować w najbliższym czasie - odpowiada więc na pytanie jak gmina ma wyglądać w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat. Autorami strategii są liderzy różnych środowisk z terenu całej gminy.

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kamionka Wielka na lata 2001 - 2015” została opracowana metodą planowania partnerskiego. Jej zasadniczą część stanowiły sesje strategiczne, które zostały przeprowadzone w dwóch etapach: 18 i 19 grudnia 2000 r. oraz 15 i 19 stycznia 2001 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kamionka Wielka. Sesję poprzedziło zebranie informacji o gminie na podstawie dostępnych materiałów statystycznych.

Sesje prowadzone były z udziałem przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego gminy oraz zaproszonych gości wybranych na podstawie ich wiedzy oraz doświadczenia. Uczestnicy sesji podzieleni na kilkuosobowe grupy przygotowywali propozycje poszczególnych elementów planu strategicznego, a następnie na ich podstawie przyjmowali ostateczne ustalenia w drodze consensusu.

Podczas sesji strategicznej określono:

 • misję, czyli wizję gminy za 15 lat,

 • cele strategiczne,

 • mocne i słabe strony gminy,

 • szanse i zagrożenia zewnętrzne,

 • wstępny plan zadań dla poszczególnych celów strategicznych.

Niniejszy dokument zawiera analizę aktualnego stanu społeczno-gospodarczego gminy oraz raport z sesji planowania strategicznego rozwoju gminy Kamionka Wielka.

Informator