A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

           Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

          Jeżeli  informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostepnienie informacji publicznej i przesłanie do  Urzędu Gminy.  Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Wzór wniosku o udostępnienie  informacji publicznej ma jedynie charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.

W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe  wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie  w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.

Wnioski  o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka- sekretariat p. 21 II piętro tel. 18 4456017 lub tel. k 608405024 . Wnioski można także składać za pomocą telefaksu, poczty, poczty elektronicznej na adres;:gmina[at]kamionkawielka.pl

           Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej- przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Kamionka Wielka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz: wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Numery telefonów:

(018) 4456013

(018) 4456017

(018) 4456018

(018) 4456096

Fax (018) 445 60 13,17,18,96 w. 44

e-mail gmina[at]kamionkawielka.pl  , strona  www - www.kamionkawielka.pl

Godziny pracy :

poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00 

wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

WNIOSEK

 

LISTA REJESTRÓW

 

Urząd Gminy