A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Azbest

 

Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.

        Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) i § 10 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przedłożenia wójtowi informacji o wyrobach zawierających azbest. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek składania informacji do 31 stycznia.  Przedmiotowa informacja podlega corocznej aktualizacji.

Informację w roku 2014 należy składać do 10 marca w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka pok. Nr 12 lub za pośrednictwem sołtysów.

 

Przedsiębiorca wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.

Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska nie przekazuje okresowo burmistrzowi albo wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 tej ustawy, podlega karze grzywny.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest, powinni złożyć kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA – formularz do pobrania

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

 

ZAŁĄCZNIKI

Informator