A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Są jeszcze środki na wymianę kotłów

W Gminie Kamionka Wielka trwa nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych, nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz umożliwi stworzenie bazy danych dotyczących osób zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii (np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Baza danych pozwoli w przyszłości starać się o ewentualne dofinansowania.

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego na piec na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł / kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w budynku gminy pokój 14.

Podstawowe założenia projektu:
1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy kocioł będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.
3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8000 zł);
4. W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r. Aby zachowany został standard niskoemisyjny pieca konieczne będzie spalanie tylko węgla kamiennego o frakcji ekogroszek oraz niezbędne jest posiadanie przez kocioł podajnika.
5. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument potwierdzający trwałe usunięcie kotła. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.
6. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).
7. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
8. Dodatkowe informacje o przykładowych kotłach na paliwo stałe można uzyskać pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/. Proszę zwrócić uwagę na kolumnę Ekoprojekt RPO  oraz w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka pokój 14.

 

Poniżej ankieta do pobrania:

ZAŁĄCZNIKI

Informator