A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych "Korony Sądeckiej"

 

LGD „KORONA SĄDECKA” jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „Korony Sądeckiej” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasto Grybów” złożonego w ramach działania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – SPR. Projekt ten, jest efektem zawiązanego Partnerstwa Gminy Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów. Celem projektu jest rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach partnerskich gmin, przyczyniająca się do utworzenia nowych miejsc pracy. Wartość projektu jest równa 4 870 658,14 zł , w tym dofinansowanie opiewa na kwotę 3 279 901,10 zł.  Projekt dotyczy budowy czterech centrów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gm. Chełmiec, Grybów, Miasta Grybów oraz Gm. Kamionka Wielka. Gminy te tworzą obszar LGD Korona Sądecka. Przesłaniem projektu jest wykreowanie produktu turystycznego Sądecczyzny bazującego na walorach krajobrazowych, jakie stanowią o wysokiej atrakcyjności rejonu Małopolski w oczach turystów. Zaplanowane działania doprowadzą do stworzenia miejsca aktywnej turystyki, rekreacji ale także i odpoczynku, wrażeń estetycznych dla turystów, z drugiej strony stworzą możliwość pracy dla mieszkańców. W wyniku realizacji projektu powstaną bezpośrednie miejsca pracy (8,6 pełnych etatów) oraz nastąpi impuls do powstawania nowych działalności gospodarczych na rzecz obsługi ruchu turystycznego (głównie w sferze handlu i usług).

Zakres prac związanych z powstaniem nowego centrum rekreacyjnego w miejscowości Królowa Górna ( tzw. Czarna Kępica) w gminie Kamionka Wielka obejmuje :

- budowę ścianki wspinaczkowej wraz z placem

- wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych po terenie rekreacyjnym

- budowę parku linowego wraz z zapewnieniem zestawów asekuracyjnych

- budowę oświetlenia terenu

- utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy istniejącym placu

Przetarg na przedmiotowe zadanie zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Powstałe centra będą ogólnodostępne, bez barier architektonicznych, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły z nich korzystać. Oferta turystyczna zbudowana wokół tej infrastruktury stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez odwiedzających ten obszar i mieszkańców w zakresie konieczności zwiększenia stopnia wykorzystania posiadanych niezwykłych potencjałów dla rozwoju turystyki w tej części Małopolski. Oferta będzie dostępna przez cały rok, przy czym część elementów m.in. ścianki wspinaczkowe, centrum w parku miejskim będą dostępne w okresie marzec/kwiecień do wrzesień/październik (6 – 8 miesięcy w roku). W realizację projektu zaangażowane są wszystkie gminy obszaru LGD Korona Sądecka, na terenie którym powstanie nowa infrastruktura rekreacyjna. 

Mamy nadzieję, że dzięki nowo powstałym centrum turystyczno-rekreacyjnym „Korony Sądeckiej” zostanie wykreowana nowoczesna i przyciągająca oferta dla turystów LGD Korona Sądecka, stając się tym samym jednymi z wiodących produktów turystycznych.

Informator