A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminy Kamionka Wielka

Urząd Gminy Kamionka Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Gminy Kamionka Wielka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie kamionkawielka.pl:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Maciaś.
 • E-mail: informatyk@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445-60-17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Kamionka Wielka
 • Adres: 33-334 Kamionka Wielka 5
 • E-mail: gmina@kamionkawielka.pl
 • Telefon: 18 445-60-17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • 4 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (3 na parkingu obok budynku Urzędu Gminy, 1 bezpośrednio przy budynku),
 • podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do Urzędu (tylko parter),
 • na parterze znajduje się wyznaczone miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • na parterze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej.

e-URZĄD