A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Rekrutacja do przedszkola w Kamionce WielkiejCzwartek, 03 sierpnia 2017W związku z realizacji projektu pn.: „Równy start dla każdego Malucha”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Gmina Kamionka Wielka ogłasza rekrutację dla dzieci w wieku 3-4 lata do Oddziału Przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.

Rekrutacja trwać będzie w terminie 7.08.2017r. - 31.08.2017r.

Szczegółowe terminy rekrutacji określa Zarządzenie Wójta Gminy Kamionka Wielka.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

-        formularza rekrutacyjnego;

-        oświadczenia o spełnieniu kryteriów;

-        oświadczenia uczestnika projektu.

 

7.08.2017r. - 8.08.2017r.

do godziny 15.00

 

17.08.2017r.- 18.08.2017r.

do godziny 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.08.2017r.

22.08.2017r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.08.2017r. – 14.08.2017r.

do godziny 15.00

23.08.2017r. – 24.08.2017r.

do godziny 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

16.08.2017r.

25.08.2017r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30.

ZAŁĄCZNIKI