Przejdź do treści

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna” w miejscowości Kamionka Wielka

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna”  w miejscowości Kamionka Wielka

Treść

W dniu 8 maja 2023 roku Gmina Kamionka Wielka zawarła z Wojewodą Małopolskim umowę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2010 i 2021 roku.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk nr 60416 i  nr 60417 wraz z odbudową drogi gminnej nr 290927K „Kamionka Wielka – Ptakówka Niżna” w km 0+130-0+240 w m. Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka”.

Jest to pierwszy etap przygotowania do realizacji tej inwestycji w terenie, którego całkowity koszt wynosi 62 730,00 zł, przy czym kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 50 184,00 zł co stanowi 80% całkowitej wartości przedmiotowego zadania. Gmina Kamionka Wielka ze środków własnych pokryje pozostałe 20% kosztów inwestycji.

Wójt Gminy Kamionka Wielka zabiegał o przyznanie Gminie Kamionka Wielka środków na sfinansowanie przedmiotowego zadania w trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Równocześnie Wójt Gminy Kamionka Wielka składa podziękowania Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za dostrzeżenie znaczącego problemu mieszkańców oraz przyznanie wspomnianego dofinansowania.