A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej kamionkawielka.pl

 

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Kamionka Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej kamionkawielka.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kamionkawielka.pl http://www.kamionkawielka.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Kamionka Wielka
33 - 334 Kamionka Wielka 5
telefon: 18 445-60-17
faks: 18 445-60-17 wew. 44
e-mail:
gmina@kamionkawielka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-24

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-05

Strona internetowa kamionkawielka.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

·         zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,

·         część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,

·         filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

·         poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Ułatwienia na stronie kamionkawielka.pl

Strona kamionkawielka.pl posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Kamionka Wielka

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Maciaś

e-mail: informatyk@kamionkawielka.pl  

Telefon: 18 445-60-17 wew. 29

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

·         4 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (3 na parkingu obok budynku Urzędu Gminy, 1 bezpośrednio przy budynku),

·         podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do Urzędu (tylko parter),

·         na parterze znajduje się wyznaczone miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,

·         na parterze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej.

Menu Dolne