Przejdź do treści

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gmina Kamionka Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.kamionkawielka.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • zmiana odstępów pomiędzy wierszami, paragrafami, literami i słowami
 • zmiana wyrównania tekstu (do lewej, do prawej oraz do środka)
 • czytelne i dysleksyjne fonty
 • saturacja, inwersja, monochromia
 • linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura
 • możliwość ukrycia obrazów, wyłączenia animacji i dźwięku
 • duży kursor w dwóch kolorach (czarny i biały)
 • informacja o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Wyłączenia:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Kamionka Wielka,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Grzegorz Maciaś

E-mail osoby kontaktowej: informatyk@kamionkawielka.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 47 555 29

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Kamionka Wielka

Adres organu odwoławczego: • Adres: 33-334 Kamionka Wielka 5 • E-mail: gmina@kamionkawielka.pl • Telefon: 18 445 60 17

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@kamionkawielka.pl

Telefon organu odwoławczego: 18 445 60 17

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia w zakresie dostępności architektonicznej:

 • 4 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (3 na parkingu obok budynku Urzędu Gminy, 1 bezpośrednio przy budynku),
 • podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do Urzędu (tylko parter),
 • na parterze znajduje się wyznaczone miejsce do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • na parterze znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej.

Aplikacje mobilne

Aplikacja: Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki opublikowane w aplikacji przed 4.02.2022 r. (przed aktualizacją) nie zawierają alternatywnej treści.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.