Przejdź do treści

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Treść

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) informujemy, że odpady folii, sznurka, oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do:

PMP Style Sp. z o. o., Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz. (tel. 605-262-603)

Jednocześnie zaznaczamy, iż osoby prowadzące działalność rolniczą mogą wybrać dowolny podmiot zbierający odpady z gospodarstw rolnych.

Ponadto informujemy, że odpady pochodzące z działalności rolniczej nie mogą zostać zakwalifikowane jako odpady komunalne. Odpadów tych nie można oddawać w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz 797 z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą tych odpadów jest obowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt.