Przejdź do treści

Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej

Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne. Działanie realizowane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka nr XXII/145/2020 z dnia 14 maja 2020 roku. 

1. Zadania na, które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na kocioł gazowy lub kocioł peletowy lub kocioł zgazowujący drewno w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Kamionka Wielka.

2. Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Kamionka Wielka, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe. Jest również gotowa w toku prowadzonej inwestycji poddać utylizacji dotychczas użytkowany wysokoemisyjny kocioł oraz wykorzystywać urządzenie objęte dotacją jako główne źródło ciepła w budynku zachowując trwałość inwestycji.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

Wniosek o udzielnie dotacji wraz z załącznikami można składać od dnia 20.03.2023 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej pokój nr 6. Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu czyli:

Poniedziałek

od 8.00 do 17.00

Wtorek

od 7.30 do 15.30

Środa

od 7.30 do 15.30

Czwartek

od 7.30 do 15.30

Piątek

od 7.30 do 15.30

 

Wnioski złożone przed ogłoszonym naborem oraz po jego zakończeniu pozostają bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy.

 

Druk wniosku oraz załączników umieszczono poniżej.  

Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny)
  • w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.
  • klauzulę ochrony danych osobowych.

4. Typy nowych źródeł ciepła

Inwestorzy mają do wyboru:

  • kocioł gazowy,
  • kocioł na pelet drzewny,
  • kocioł zgazowujący drewno.

Wymienione kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ ECOznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

5. Planowany harmonogram działań.

  • od 20 marca - składanie wniosków

  • 9 grudzień  - ostateczne rozliczenie dotacji i podsumowanie działania

6. Dodatkowe informacje

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2023 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym (do 9 grudnia 2023r.)