Przejdź do treści

Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej

Treść

 

 

Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej

 

Gmina Kamionka Wielka zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowy na dofinansowanie projektów pn. : „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „ Homontówka - Ziobroskówka” w km 0+185 – 0+ 245 w Kamionce Wielkiej” oraz  „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej, oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K Popielówka w Kamionce Wielkiej”  w ramach działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, oś priorytetowa 5 Ochrona Środowiska.

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 1.

Opis Projektu:

„Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „ Homontówka- Ziobroskówka” w km 0+185 – 0+ 245 w Kamionce Wielkiej”.

 

Realizowana operacja ma na celu ustabilizowanie stwierdzonego obszaru osuwiskowego, zagrażającego istniejącym zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym, drodze gminnej oraz sieci oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska poprzez zastosowanie kotew gruntowych, murów oporowych oraz gabionów. Utworzone zostanie również  odwodnienie terenu , co wpłynie pozytywnie na stabilizację zbocza a także odbudowa drogi gminnej uszkodzonej przez osuwisko. Stabilizacja osuwiska spowoduje zabezpieczenie infrastruktury zarówno komunikacyjnej , technicznej i mieszkaniowej , co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz zlikwiduje zagrożenie osuwiskowe.  

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 527 088,88 zł , w tym dofinansowanie 2 925 539,43 zł. Realizacja Projektu przyczyni się do zapobiegania skutkom masowych ruchów ziemi, a tym samym do zmian w stosunkach wodnych w terenie . Projekt przyczynia się do ochrony i poprawy jakości stanu środowiska poprzez zapobieganie degradacji obszaru. Ponadto stabilizacja osuwiska pozwoli na zatrzymanie postępującej degradacji występującej tam fauny i flory.

 

Data podpisania umowy: 16.05.2018r.

 

Aktualności:

 

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2297/na-przysiolkach-homontowka-ziobroskowka-i-popielowka-w-kamionce-wielkiej-trwaja-prace-zwiazane-ze-stabilizacja-osuwisk-.html

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2150/podpisano-umowe-z-wykonawca-zadania-pn-%E2%80%9Estabilizacja-osuwisk-w-kamionce-wielkiej%E2%80%9D.html

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2335/wznowiono-prace-stabilizacyjne-na-osuwisku-%E2%80%9Ehomontowka-ziobroskowka%E2%80%9D-w-kamionce-wielkiej.html

 2. 

Opis Projektu :

Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej, oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+095 – 0+210”.

 

Projekt polegać będzie na wykonaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Kamionka Wielka, w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290921K „ Popielówka”. W ramach projektu zrealizowane zostaną roboty budowlane , związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska poprzez zastosowanie kotew gruntowych i muru oporowego. Wykonane zostanie również odwodnienie terenu co wpłynie pozytywnie na stabilizację zbocza a także odtworzenie drogi gminnej.  W wyniku realizacji projektu zabezpieczona zostanie infrastruktura liniowa ,ustabilizowany teren osuwiskowy a także budynki mieszkalne.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 438 571,13 zł,  w tym dofinansowanie 2 865 977,39 zł. Całość realizowanej operacji ma na celu ustabilizowanie stwierdzonego obszaru osuwiskowego, zagrażającego istniejącym zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym, drodze gminnej oraz sieci oświetlenia ulicznego.

 

Data podpisania umowy: 25.05.2018r.

 

Aktualności:

 

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2376/z-mysla-o-mieszkancach-gminy-kamionka-wielka.html

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2335/wznowiono-prace-stabilizacyjne-na-osuwisku-%E2%80%9Ehomontowka-ziobroskowka%E2%80%9D-w-kamionce-wielkiej.html

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2297/na-przysiolkach-homontowka-ziobroskowka-i-popielowka-w-kamionce-wielkiej-trwaja-prace-zwiazane-ze-stabilizacja-osuwisk-.html

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2150/podpisano-umowe-z-wykonawca-zadania-pn-%E2%80%9Estabilizacja-osuwisk-w-kamionce-wielkiej%E2%80%9D.html