Przejdź do treści

Uchwała w sprawie ustalenia herbu

Treść

UCHWAŁA Nr XXV/219/2005 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 listopada  2005 roku
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kamionka Wielka oraz zasad i warunków używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kamionka Wielka.
 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 13 art. oraz  art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz.1591 z póżn. zm.), oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) w związku z § 6 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 98, poz. 1421 z dnia 29.04.2003r.) i po uzyskaniu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Kamionka Wielka  uchwala, co następuje: 

§1 

Ustanawia się herb, flagę, banner i pieczęć  Gminy Kamionka Wielka, których wzór stanowią załączniki Nr 1, Nr 2 , Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Herbem Gminy Kamionka Wielka jest w polu tarczy dzielonej w słup, w prawej pobocznicy sześć pasów: trzy czerwone i trzy złote, w błękitnym polu lewej pobocznicy ukoronowane postacie  stojącej na srebrnym obłoku Matki Bożej oraz nagiego Dzieciątka Jezus także srebrnej. Matka Boża w takiejż sukni, płaszcz, korony, berło i aureole złote. 

§3 

Flagą Gminy Kamionka Wielka jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8, dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1, wąskie pasy: czerwony przy drzewcu i w tzw. części swobodnej błękitny, a szeroki pas biały z herbem Gminy Kamionka Wielka pośrodku.  

§4 

Bannerem Gminy Kamionka Wielka  jest prostokątny płat o proporcjach: 1 : 4, dzielony w pas w proporcjach 1 : 2 : 1, w barwach: błękitny u góry, biały – środkowy szeroki pas, a dolny – czerwony. Pośrodku płata banneru – na pasie białym – herb Gminy Kamionka Wielka. 

§5 

Pieczęcią  Gminy Kamionka Wielka jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis GMINA KAMIONKA WIELKA  między napisem „GMINA” i „KAMIONKA WIELKA” dwie kropki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy.

§6 

 1. Herb, flaga, banner i pieczęć gminy określone w § 2, 3, 4  i 5 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi.

 2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy  Kamionka Wielka oraz używanie herbu, flagi, banneru  i  pieczęci Gminy wymaga  zgody Wójta Gminy Kamionka Wielka.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy, stanowi  załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka . 

§8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/219 2005 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 listopada 2005 roku 
Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kamionka Wielka  

§1

Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, chorągwi, sztandaru, proporca.

§2

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Kamionka Wielka mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§3

 1. Herbu Gminy Kamionka Wielka używają:

  1. Rada Gminy,
  2. Wójt Gminy,
  3. Urząd Gminy,
  4. jednostki organizacyjne Gminy do celów związanych z realizacją zadań ustawowych.
 2. Na budynkach administracyjnych będących siedzibą władz gminy umieszcza się tablicę z wizerunkiem herbu.

 3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 wizerunek herbu gminy może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.

§4

W czasie świąt narodowych flagę i banner podnosi się obok flagi państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w stosowanych  przepisach. Dotyczy to budynku  będącego siedzibą władz gminnych i jednostek organizacyjnych gminy.

§5

Flaga i banner  mogą być używane podczas uroczystości  gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§6

Wizerunek herbu gminy oraz flaga i banner mogą być używane przez inne podmioty do celów niekomercyjnych  lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania  zgody Wójta Gminy.