A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Opis projektu

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków

 

Gmina Kamionka Wielka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na nieskanalizowanym obszarze gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Projekt realizowany będzie jest na terenie aglomeracji Nowy Sącz. Trasę kanałów wytyczono tak aby możliwe było podłączenie jak największej liczby mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki realizacji inwestycji w zaplanowanej lokalizacji możliwe będzie podłączenie do kanalizacji 830 mieszkańców oraz podmiotów użyteczności publicznej (340 RLM).

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 11,38 km. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-pompowym (8 przepompowni) oraz ciśnieniowym. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 627 647,13 złotych z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 3 989 401,96 złotych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Nowy Sącz w Gminie Kamionka Wielka.

 

Cele szczegółowe:

- ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

- dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy do wymogów prawa polskiego i unijnego,

- poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,

- zapobieganie dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie aglomeracji (roślinność, gleby, woda) oraz skażeniom żywności produkowanej na przedmiotowym terenie,

- poprawa warunków życia mieszkańców terenów nieskanalizowanych oraz usunięcie zagrożeń sanitarnych związanych z eksploatacją przydomowych zbiorników bezodpływowych i usuwaniem z nich nieczystości,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy,

- rozwój turystyki i agroturystyki w gminie.

M.P.

 

T.K

Informator