Przejdź do treści

Stabilizacja osuwiska Wolniki z dofinansowaniem!

Stabilizacja osuwiska Wolniki z dofinansowaniem!

Treść

W dniu 8 maja 2023 roku Gmina Kamionka Wielka zawarła z Wojewodą Małopolskim umowę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2010, 2014 i 2018 roku. 

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi ”Wolniki” (dz. ewid. Nr 15) w m. Mszalnica w km 0+136-0+330, wraz z remontem rowu przydrożnego w km 0+136-0+388,6.

W ramach zadania wykonane zostaną prace stabilizacyjne wraz z remontem odcinka drogi i rowu przydrożnego. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji oporowej składającej się z pali wierconych, wzmocnionych kotwami gruntowymi. Tak wykonana konstrukcja w całości będzie się znajdować pod konstrukcją remontowanej drogi gminnej.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 826 644,69 zł, przy czym kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 3 859 183,00 zł co stanowi 80% całkowitej wartości przedmiotowego zadania. Gmina Kamionka Wielka ze środków własnych pokryje pozostałe 20% kosztów inwestycji.

Wójt Gminy Kamionka Wielka zabiegał o przyznanie Gminie Kamionka Wielka środków na sfinansowanie przedmiotowego zadania w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Równocześnie Wójt Gminy Kamionka Wielka składa podziękowania Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za dostrzeżenie znaczącego problemu mieszkańców oraz przyznanie wspomnianego dofinansowania.