Przejdź do treści

Opis projektu

Treść

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków

Gmina Kamionka Wielka zawarła w 2017 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Zakres rzeczowy projektu został poszerzony dzięki podpisaniu aneksu w 2019 roku do wyżej wymienionej umowy.

Zadanie jest inwestycją liniową o charakterze podziemnego uzbrojenia technicznego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na nieskanalizowanym obszarze gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Projekt realizowany jest na terenie aglomeracji Nowy Sącz. Trasę kanałów wytyczono tak aby możliwe było podłączenie jak największej liczby mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-pompowym oraz ciśnieniowym. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

 

W ramach pierwotnego zadania wybudowanych zostanie 11,38 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 1170 użytkowników RLM.

Rozszerzenie zakresu projektu spowoduje wykonanie dodatkowych 3,25 km sieci oraz pozwoli na przyłączenie kolejnych około 250 nowych użytkowników RLM.

Docelowo łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 14,62 km oraz pozwoli na łączne podłączenie 1420 nowych użytkowników RLM.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 958 145,95 złotych z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 3 642 348,41 złotych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Nowy Sącz w Gminie Kamionka Wielka.

Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy budynków objętych budową kanalizacji będą mieli możliwość podłączenia się do sieci dopiero po zakończeniu i odbiorze prac.

 

Cele szczegółowe:

  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
  • dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy do wymogów prawa polskiego i unijnego,
  • poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
  • zapobieganie dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie aglomeracji (roślinność, gleby, woda) oraz skażeniom żywności produkowanej na przedmiotowym terenie,
  • poprawa warunków życia mieszkańców terenów nieskanalizowanych oraz usunięcie zagrożeń sanitarnych związanych z eksploatacją przydomowych zbiorników bezodpływowych i usuwaniem z nich nieczystości,
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
  • rozwój turystyki i agroturystyki w gminie.

M.P.