Przejdź do treści

Rewitalizacja

Treść

Gminny program rewitalizacji 

Rada Gminy Kamionka Wielka Uchwałą Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kamionka Wielka opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego,  poz. 77 z dnia 04 stycznia 2017 roku,  zmienioną Uchwałą Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kamionka Wielka opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego,  poz. 3421 z dnia 11 maja 2017 roku, wyznaczyła obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji na terenie gminy Kamionka Wielka.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016 – 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016 – 2023, zmieniony Uchwałą NR XXVII/238/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 roku.

Gminy program rewitalizacji wyodrębnia  obszar rewitalizacji na terenie gminy, który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i środowiskowym, rzutujące na rozwój całej Gminy i dobrobyt lokalnej społeczności. Wskazany obszar rewitalizacji składa się z 5 – ciu podobszarów: Kamionka Mała, Kamionka Wielka, Mystków, Królowa Górna i Bogusza.

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom tj. przeciwdziałanie problemom marginalizacji i wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu, rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, zwiększenie dostępu do placówek opiekuńczo-edukacyjnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wzrost potencjału inwestycyjnego obszaru, poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników dróg,  poprawa stanu technicznego i wydajności energetycznej budynków, poprawa jakości środowiska. Realizacja tych działań stwarza szanse na zrównoważony rozwój obszarów rewitalizacji.

 

Linki do uchwał:

1. Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 05 grudnia 2016 roku

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1271654,uchwala-nr-xxi1982016-rady-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-05-grudnia-2016-roku-w-sprawie-wyznaczenia-o.html

2. Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 08 maja 2017 roku

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1331326,uchwala-nr-xxvi2292017-rady-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-08-maja-2017-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
 

3. Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 roku

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1296958,uchwala-nr-xxiv2172017-rady-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-23-lutego-2017-roku-w-sprawie-przyjecia-gmi.html

4. Uchwała NR XXVII/238/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 roku.

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1331400,uchwala-nr-xxvii2382017-rady-gminy-kamionka-wielka-z-dnia-30-maja-2017-roku-zmieniajaca-uchwale-w-sp.html