A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Informacja dotycząca kompostowania bioodpadów

Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zwolnienia została ustalona na poziomie 3 zł od osoby/m-c.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i kompostowane z  wykorzystaniem własnego kompostownika. 

Przez kompostowanie bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) w kompostownikach przydomowych rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów, grzybów i niektórych bezkręgowców. Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost stanowi doskonały nawóz do wykorzystania w ogrodnictwie i rolnictwie. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie jest sposobem na oszczędności w domowym budżecie oraz prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do instalacji komunalnych.

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Do kompostowania należy używać odpadów takich jak:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Należy zaznaczyć, iż w przypadku skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała z nieruchomości bioodpadów.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Kamionka Wielka do kontroli, musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Zgodnie z  przywołaną wyżej ustawą Wójt Gminy w drodze decyzji orzeka o utracie prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Informator