Przejdź do treści

Nowe obowiązki właścicieli budynków

Nowe obowiązki właścicieli budynków

Treść

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków lub modernizowanych będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl (posiadając profil zaufany);
  • w wersji papierowej – osobiście w tut. Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB;
  • w wersji papierowej – listownie, wysyłając na adres tut. Urzędu Gminy, Kamionka Wielka 5, 33-334 Kamionka Wielka.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. Wzór deklaracji umieszczono poniżej. 

UWAGA: W przypadku, gdy nieruchomość posiada wspólne źródło ciepła/spalania paliw dla całego budynku, deklaracji nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła/spalania paliw dla całego budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła/spalania paliw, np. kominek, piec CO – to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jeśli informacje nie zostaną przekazane w terminie, właściciel nieruchomości może dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na kanale Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w serwisie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk

Wszelkich informacji udziela Ekodoradca pod nr telefonu: 18 445 60 17 wewn 43, 533 234 769 lub e-mail: p.lebda@kamionkawielka.pl