Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: "REMONT CHODNIKA I MURU WOKÓŁ ZABYTKOWEJ CERKWI W BOGUSZY"

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Treść

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NA REALIZACJĘ ZADANIA:

„REMONT CHODNIKA I MURU WOKÓŁ ZABYTKOWEJ CERKWI W BOGUSZY”

 

INWESTOR

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Boguszy;

33-334 Kamionka Wielka, Bogusza 55

NIP: 7343515233; REGON: 122553629

 

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Proboszcz Józef Nowak

Tel. +48 698-813-022, 18 445-65-87

mail: jozef.nowak@poczta.onet.pl; bogusza@diecezja.tarnow.pl

 

I.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie  zakupowe  prowadzone  jest  w  sposób  konkurencyjny i  transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 7 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. W   sprawach    nieuregulowanych    zastosowanie    znajdują    obowiązujące    przepisy    prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn.zm).

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika i muru wokół zabytkowej Cerkwi w miejscowości Bogusza zgodnie z zaleceniami konserwackimi stanowiącymi załącznik nr 4 do zaproszenia, pozwoleniem nr 106/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.04.2024 r. stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia, projektem technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do zaproszenia, decyzją pozwolenia na budowę nr 634/2024 z dnia 21.05.2024 r. stanowiącym  załącznik nr 7 do zaproszenia oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do zaproszenia.
  Uwaga:
  Projekt techniczny obejmuje całość przedsięwzięcia, niniejsze zamówienie obejmuje I etap realizacji i jest określony w załączonym przedmiarze robót.

  Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad robotami związanymi z inwestycją objętą niniejszym zamównieniem, nadzoru konserwatorskiego oraz pełnienie funkcji kierownika budowy leży po stronie Wykonawcy.
 2. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Programu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
  • dokonania przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie;
  • zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
 4. Wizja lokalna -  Zamawiający informuję, iż do złożenia oferty zaleca odbycie wizji lokalnej w cerkwi. Wizję można odbyć po wcześniejszym umówieniu terminu (Ks. Józef Nowak – tel. +48 698-813-022, 18 445-65-87).
 5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością wymaganą od profesjonalisty zgodnie z dokumentacją wskazaną w niniejszym zapytaniu ofertowym, decyzjami administracyjnymi, postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, przepisami prawa ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania zamówienia oraz właściwymi wytycznymi uczestników procesu zamówienia.
 6. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie usługi z materiałem, rusztowaniami oraz pozostałym sprzętem potrzebnym do wykonania prac.
 7. Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną usługę, objętą niniejszym zamówieniem.
 8. Odbiór robót dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy protokołami częściowymi i końcowym protokołem odbioru na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zostanie opracowany z wyłonionym wykonawcą.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

III.HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin zakończenia zamówienia: do 30 czerwca 2025 r.
 2. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje cały przedmiot zamówienia.
 3. Planowane  płatności dotyczące realizacji zamówienia:
  •  I etap - 2 % wartości umowy nastąpi po odbiorze pierwszego etapu zamówienia wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego, odebranego protokołem częściowym.
  • II etap – pozostała płatność za wykonanie całego zamówienia po odbiorze końcowym.

Zgodnie z zapisami uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Kamionka Wielka wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczącymi przyznania dotacji – płatność za realizację zadania w roku 2025.

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,
 • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje – uprawnienia określone w art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 840) zgodne z rodzajem prac będących przedmiotem zamówienia,
 • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje – uprawnienia archeologiczne określone w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 840) zgodne z rodzajem prac będących przedmiotem zamówienia,,
 • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – spełniające wymagania określone w art.. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 840) zgodne z rodzajem prac będących przedmiotem zamówienia.

 

V.KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).
 2. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert, które:
 1. zostały złożone w terminie,
 2. są zgodne z przedmiotem zamówienia,
 3. spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 4. przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej – www.kamionkawielka.pl,
 2. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców.

 

VI.TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert do dnia 08.08.2024 r.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty:
  • w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Boguszy 33-334 Kamionka Wielka, Bogusza 55,
  • oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie /opakowaniu/ z napisem: Oferta na wykonanie: „Remont chodnika i muru wokół zabytkowej Cerkwi w Boguszy”oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej złożenia po terminie składania.
 3. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.08.2024 r . o godzinie 12.00 w kancelarii parafialnej.

 

VII.DODATKOWE WARUNKI

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Zamawiający może żądać od Wykonawców w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, a Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie uzupełnił jej we wskazany przez Zamawiającego terminie, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem.
 6. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 7. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
 8. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 9. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data zawarcia umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data podpisania protokołu odbioru końcowego  przez Zamawiającego.

 

Proboszcz parafii w Boguszy
/-/ Ks. mgr Józef Nowak

ZAŁĄCZNIKI do zaproszenia:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Wzór umowy – zał. nr 2
 3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zał. nr 3
 4. Zalecenia konserwatoskie – zał. nr 4
 5. Pozwolenie nr 106/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.04.2024 r.– zał. nr 5
 6. Projekt techniczny – zał. nr 6
 7. Decyzja pozwolenia na budowę nr 634/2024 z dnia 21.05.2024 r. – zał. nr 7
 8. Przedmiar robót – zał. nr 8.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
​Rządowy Program Odbudowy Zabytków