Przejdź do treści

Regulamin udostępniania terenu rekreacyjnego Czarna Kępica

Treść

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ „CZARNA KĘPICA”

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny, estetyki obiektów i ich otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżycia użytkowników terenu rekreacyjnego „Czarna Kępica”

 1. Teren rekreacyjny „Czarna Kępica” wraz ze znajdującą się na jego terenie infrastrukturą towarzyszącą stanowi własność Gminy Kamiona Wielka z siedzibą w Kamionce Wielkiej 5,
  33-334 Kamionka Wielka.
 2. Terenem rekreacyjnym „Czarna Kępica” oraz infrastrukturą na nim zlokalizowaną zarządza Gmina Kamionka Wielka.
 3. Korzystający z terenu rekreacyjnego „Czarna Kępica oraz z obiektów i infrastruktury na nim położonych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 4. Niniejszy regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamionka Wielka www.kamionkawielka.pl
 5. Korzystanie z terenu „Czarnej Kępicy”, jak i obiektów na nim położonych jest bezpłatne.
 6. Teren „Czarnej Kępicy” jak i obiekty na nim położone udostępniane są w godzinach od 8:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 udostępnianie jest możliwe pod warunkiem zachowania ciszy nocnej.
 7. Teren „Czarnej Kępicy” i obiekty na nim położone, jako miejsce rekreacji, promocji kultury
  i edukacji służy zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym.
 8. Udostępnianie terenu i obiektów na nim położonych i korzystanie z ich wyposażenia jest możliwe dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.
 9. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialnym za korzystanie grupy z terenu „Czarnej Kępicy” i obiektów na nim położonych może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 10. Termin udostępnienia terenu „Czarnej Kępicy” obiektów i infrastruktury na nim położonych np.: miejsca grillowego należy uzgodnić z Referatem Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy Kamionka Wielka poprzez złożenie w Urzędzie Gminy pisemnego wniosku
  o udostępnienie terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Czarna Kępica”.
 11. Osoby posiadające rezerwację, mają pierwszeństwo wstępu na teren „Czarnej Kępicy”
  i obiekty na nim położone.
 12. Przebywający na terenie „Czarnej Kępicy”  i na obiektach na nim położonych zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających
  z przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 13. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – miejsca grillowe.
 14. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 • rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu;
 • w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru;
 • po zakończeniu pobytu w obiekcie, osoby które korzystały z miejsca na ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia i sprawdzenia, czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone;
 1. Drewno do rozpalenia i utrzymania ognia na palenisku zapewnia korzystający we własnym zakresie.
 2. Korzystający z terenu „ Czarnej Kępicy” zobowiązuje się przestrzegania przepisów prawa
  w zakresie zanieczyszczania, zaśmiecania, niszczenia mienia itp.
 3. Na terenie „Czarnej Kępicy” zabrania się:
 •  wjazdu pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem drogi dojazdowej;
 •  niszczenia zieleni;
 •  puszczania psów bez smyczy (obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie);
 •  biwakowania;
 •  korzystania z wyposażenia terenu niegodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Korzystającym z terenu zabrania się zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 2. Pracownicy Urzędu Gminy Kamionka Wielka mają prawo usunąć Korzystających w przypadku złamania zasad zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie odpady wytworzone w czasie pobytu na terenie „Czarnej Kępicy” i korzystania
  z położonych na jego terenie obiektów należy zabrać ze sobą lub zostawić w pojemnikach, znajdujących się w wyznaczonych miejscach.
 4. Korzystający z terenu i położonych na nim obiektów ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku
  z tym przed wejściem na teren należy zgłosić wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.
 5. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.
 6. Gmina Kamionka Wielka nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wypadki powstałe na terenie „Czarnej Kępicy” i położonych na nim obiektów z winy Korzystających;
 • zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
 1. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy się zwracać do Urzędu Gminy Kamionka Wielka, Referat Inwestycji, Planowania i Rozwoju.

Telefony alarmowe:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
 • POLICJA 997 lub 112

/-/ Andrzej Stanek
Wójt Gminy Kamionka Wielka