Przejdź do treści

Nabór wniosków na kolektory słoneczne

Nabór wniosków na kolektory słoneczne

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych. Działanie realizowane na podstawie Uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka nr XXXII/235/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku. 

1. Zadania na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie do montażu instalacji kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Kamionka Wielka.

2. Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego  na terenie Gminy Kamionka Wielka, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym. Jednocześnie osoba (właściciel) stale zamieszkuje i jest zameldowana na terenie Gminy Kamionka Wielka.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

Wniosek o udzielnie dotacji wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.01.2024 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej pokój nr 6.

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu czyli:

 

Poniedziałek

od 8.00 do 17.00

Wtorek

od 7.30 do 15.30

Środa

od 7.30 do 15.30

Czwartek

od 7.30 do 15.30

Piątek

od 7.30 do 15.30.

 

Wnioski złożone przed ogłoszonym naborem oraz po jego zakończeniu pozostają bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy.

 

Druk wniosku oraz załączników umieszczono poniżej.

 

Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny)
  • w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.
  • klauzulę ochrony danych osobowych. 

4. Typy urządzeń będące przedmiotem dofinansowania:

 Inwestorzy mają do wyboru instalacje kolektorów słonecznych składających się z urządzeń fabrycznie nowych, zamontowanych po raz pierwszy które posiadają ważne certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.

Dofinansowaniu podlegają kolektory słoneczne zakupione i zamontowane po zawarciu umowy o udzielenie dotacji

5. Planowany harmonogram działań.

  • od 1 stycznia - termin składania wniosków
  • 15 wrzesień - ostateczne rozliczenie dotacji i podsumowanie działania

6. Dodatkowe informacje

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2024 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym (do 15 września 2024r.)