A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej

 

 

Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej

 

Gmina Kamionka Wielka zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowy na dofinansowanie projektów pn. : „ Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „ Homontówka - Ziobroskówka” w km 0+185 – 0+ 245 w Kamionce Wielkiej” oraz  „ Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej, oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K Popielówka w Kamionce Wielkiej”  w ramach działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, oś priorytetowa 5 Ochrona Środowiska.

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Opis Projektu:

„ Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „ Homontówka- Ziobroskówka” w km 0+185 – 0+ 245 w Kamionce Wielkiej”.

 

Realizowana operacja ma na celu ustabilizowanie stwierdzonego obszaru osuwiskowego, zagrażającego istniejącym zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym, drodze gminnej oraz sieci oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska poprzez zastosowanie kotew gruntowych, murów oporowych oraz gabionów. Utworzone zostanie również  odwodnienie terenu , co wpłynie pozytywnie na stabilizację zbocza a także odbudowa drogi gminnej uszkodzonej przez osuwisko. Stabilizacja osuwiska spowoduje zabezpieczenie infrastruktury zarówno komunikacyjnej , technicznej i mieszkaniowej , co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz zlikwiduje zagrożenie osuwiskowe.  

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 527 088,88 zł , w tym dofinansowanie 2 925 539,43 zł. Realizacja Projektu przyczyni się do zapobiegania skutkom masowych ruchów ziemi, a tym samym do zmian w stosunkach wodnych w terenie . Projekt przyczynia się do ochrony i poprawy jakości stanu środowiska poprzez zapobieganie degradacji obszaru. Ponadto stabilizacja osuwiska pozwoli na zatrzymanie postępującej degradacji występującej tam fauny i flory.

 

Data podpisania umowy: 16.05.2018r.

 

Opis Projektu :

„ Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce wielkiej , oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K Popielówka w Kamionce Wielkiej”.

 

Projekt polegać będzie na wykonaniu stabilizacji osuwiska w miejscowości Kamionka Wielka, w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290921K „ Popielówka”. W ramach projektu zrealizowane zostaną roboty budowlane , związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska poprzez zastosowanie kotew gruntowych i muru oporowego. Wykonane zostanie również odwodnienie terenu co wpłynie pozytywnie na stabilizację zbocza a także odtworzenie drogi gminnej.  W wyniku realizacji projektu zabezpieczona zostanie infrastruktura liniowa ,ustabilizowany teren osuwiskowy a także budynki mieszkalne.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 438 571,13 zł,  w tym dofinansowanie 2 865 977,39 zł. Całość realizowanej operacji ma na celu ustabilizowanie stwierdzonego obszaru osuwiskowego, zagrażającego istniejącym zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym, drodze gminnej oraz sieci oświetlenia ulicznego.

 

Data podpisania umowy: 25.05.2018r.

 

Informator