A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

PORZĄDEK OBRAD XXXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 12:00Piątek, 15 grudnia 2017

PORZĄDEK OBRAD

XXXV ZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 12:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej

 

 

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy z dnia 29.11.2017r.

4.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.    Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2018-2028.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2018.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka na rok 2018”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mystków, stanowiącą własność Gminy Kamionka Wielka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu.

14. Rozpatrzenie wniesionych pism.

15. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

16. Bieżące sprawy Rady Gminy.

17. Zakończenie obrad.