A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali GOK w Kamionce WielkiejPiątek, 22 grudnia 2017

                                                 

  

Kamionka Wielka, dn. 13.12.2017r.

 

Nasz znak: Or. O. 0012.10.2017 

 

                                wg rozdzielnika

 

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30 w sali GOK w Kamionce Wielkiej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok  2018.

3.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2018-2028.

4.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2018.

5.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka na rok 2018”.

6.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mystków, stanowiącą własność Gminy Kamionka Wielka.

7.Wypracowanie opinii  do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

8.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

9.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu.

10.Rozpatrzenie wniesionych pism.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1875)

                                                                      Z up. Przewodniczących Komisji

                   K. Ptak

 

       Podinspektor

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

1.   Pan BARAN Zygmunt

2.   Pan BODZIONY Tadeusz

3.   Pan DOBOSZ Kazimierz

4.   Inż. JANUS Józef

5.   Mgr KAMIEŃSKI Rafał

6.   Mgr KIEŁBASA Marcin

7.   Pan KOCEMBA Maciej

8.   Mgr inż. KRUCZEK Zenon

9.   Mgr MYJAK Ireneusz

10.Inż. OGÓREK Marian

11.Mgr PORĘBA Benedykt

12.Inż. PORĘBA Marcin

13.Inż. POTONIEC Antoni

14.Pan STANEK Andrzej

15.Pan WITEK Piotr

 

Zaproszeni goście:

1.    mgr Kazimierz SIEDLARZ - Wójt Gminy

2.    mgr Krystyna HOMONCIK – Sekretarz Gminy

3.    mgr Maria WIATR – Skarbnik Gminy

4.    Pani Maria Kościółek– dyrektor ZOSz

5.    Pani Wiesława Kościółek – główny księgowy ZOSz

6.    Mgr Anna Ziobrowska -  kierownik GBP

7.    Mgr Kazimierz Ogorzałek – dyrektor GOK

8.    Mgr Małgorzata Szymczyk – gł. księgowy GOK i GBP

9.    Pani Janina GRUCA – kierownik OPS

10. Mgr Urszula Pasoń – gł. księgowy OPS

11. a/a