A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZAŚroda, 10 stycznia 2018

Wójt Gminy Kamionka Wielka podjął czynną walkę o czyste powietrze, dlatego
w dniu 16.10.2017r. zawarł z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka”.

W ramach projektu, mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wymienić dotychczasowe piece zasypowe c.o. na nowoczesne i ekologiczne piece gazowe i na pellet. Dofinansowanie do zakupu jednego kotła grzewczego wynosi do 8 000,00 zł. Oprócz tego, można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 6 000,00 zł, dla modernizacji instalacji wewnętrznej w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji nowego źródła ciepła.

Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w projekcie jest, aby budynek mieszkalny, w którym ma być wymieniony piec, posiadał opracowany audyt energetyczny.

Po zrealizowaniu inwestycji, należy również trwale odłączyć od instalacji grzewczej, dotychczas użytkowany piec, a nowy musi być użytkowany co najmniej do 2025r.

Zrealizowane działania będą kontrolowane zarówno przez uprawnionych przedstawicieli Urzędu Gminy jak również przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu przewidziano także przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, z których jedno odbyło się jeszcze w grudniu 2017r. W ramach tego działania, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej odbyło się spotkanie ze znanym i cenionym sądeckim przyrodnikiem, Panem Grzegorzem Tabaszem, który w bardzo praktyczny i zrozumiały sposób przedstawił informacje w zakresie:

- proekologiczne systemy grzewcze;

- efektywność energetyczna indywidualnych systemów /urządzeń grzewczych;

- redukcja emisji gazów i pyłów do powietrza;

- odnawialne źródła energii w energetyce prosumenckiej.

            Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego całkowita wartość wynosi 1 540 499,96 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 517 334,96 zł.