A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJCzwartek, 26 kwietnia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, który określa, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1)    bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2)    z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a)    do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b)    od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c)     powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

Wpływy z opłat w 90% stanowić będą przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a 10% zasili budżet gminy.

 

Wójt Gminy Kamionka Wielka w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym informacja zostanie doręczona w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej o przekazanie informacji zgodnie z załączonym formularzem w terminie do 15.05.2018 r. osobiście, pocztą na adres: Urząd Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@kamionka.iap.pl.

ZAŁĄCZNIKI