A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Postaw na przyszłość. Postaw na siebie.Czwartek, 27 września 2018

 Zapraszamy do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

 

Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

·         zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,

·         nie prowadzących własnej działalności gospodarczej

·         posiadających następujący status na runku pracy:

·         pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

·         osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

·         osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         coaching,

·         szkolenia/kursy zawodowe

·         szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),

·         udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,

·         wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,

·         staże,

·         pośrednictwo pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Więcej informacji:

Biuro Projektu

InterKadra Sp. z o.o.

ul. Wielicka 50

30-552 Kraków

NIP: 6762336026

email: postawnasiebie@interkadra.pl 

tel: 12 290 44 37

www.postawnasiebie.eu

ZAŁĄCZNIKI