A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓWPoniedziałek, 10 lipca 2017

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej przypomina właścicielom gruntów na terenie Gminy Kamionka Wielka  o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja traw i chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j.Dz.U.2017.1161/.

Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów rolnych prowadzące w konsekwencji do zarastania chwastami i krzewami może być postrzegane jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie  wartości użytkowej gruntów powstającą z winy właściciela.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników tj. ślimaków czy gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i  pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujmy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Przypominamy również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z  warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej m.in. poprzez koszenie trwałych użytków zielonych przynajmniej 1 raz w ciągu roku w okresie do 31 lipca.