A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

„Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”Czwartek, 14 września 2017

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego zwolnionych z pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, z przyczyn dotyczących pracodawcy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2018r.

 

Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe

·         W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania.

 

Moduł II Wsparcie psychologiczno-szkoleniowo-aktywizacyjne

W ramach tego modułu oferujemy:

·         wsparcie psychologiczne i zawodowe;

·         szkolenia zawodowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

·         płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie, których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje  a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia;

·         opiekę Mentora i Pośrednika Pracy;

·         dodatki relokacyjne;

·         stypendia szkoleniowe;

·         zwrot kosztów dojazdów.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-          osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;

-          osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy;

-          osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 41 41 774; 18 41 41 773

fundusze@nowosadecki.pl

www.fundusze.nowosadecki.pl

ZAŁĄCZNIKI