A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Gmina Kamionka Wielka ma nowego SkarbnikaPoniedziałek, 02 marca 2020

W dniu 27 lutego br. podczas XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kamionka Wielka Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy Kamionka Wielka. Od dnia 27 lutego br. obowiązki Skarbnika przejęła Pani Małgorzata Witteczek. Z dniem 26 lutego br. w związku z przejściem na emeryturę pracę na stanowisku Skarbnika zakończyła Pani  Maria Wiatr. 

Pani Maria Wiatr - na stanowisku Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka przepracowała 30 lat. Pracę w Urzędzie  rozpoczęła 1 października 1983 roku na stanowisku inspektora ds. rachunkowo – finansowych.

Od 1 sierpnia 1984 roku była zatrudniona na stanowisku głównego księgowego. W dniu 29 czerwca 1990 roku została powołana na Skarbnika Gminy Kamionka Wielka, funkcję tę pełniła do 26 lutego 2020 roku.

Pani Maria Wiatr tworzyła i realizowała kolejne budżety, kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad budżetem Gminy Kamionka Wielka. Zarządzała finansami, a także merytorycznie wspierała wszelkie działania służące potrzebom społeczności lokalnej.

Na ręce Pani Skarbnik, która pełniła tę funkcję nieprzerwanie od 29 czerwca 1990 r. podczas XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka powędrowały kwiaty i podziękowania.

Życzenia  zdrowia, pomyślności, zasłużonego odpoczynku oraz realizacji pasji i zamierzeń złożył Wójt gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek i Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Kiełbasa. 

W celu zachowania ciągłości jednej z najważniejszych funkcji w Urzędzie Gminy oraz zapełnienia wakatu na tym stanowisku, Radni jednogłośnie na wniosek Wójta Gminy Kamionka Wielka powołali na tę zaszczytną funkcję Panią Małgorzatę Witteczek .

Pani Małgorzata Witteczek spełnia wszystkie wymogi formalne, określone w ustawie o finansach publicznych, ukończyła studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskując tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. Swoją karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1997 roku
w wiodącej międzynarodowej firmie konsultingowej PricewaterhouseCoopers
w dziale audytu i doradztwa księgowego, gdzie wykonywała czynności takie jak kierownik zespołu w zakresie rewizji finansowej według polskich
i międzynarodowych standardów rachunkowości, doradztwo księgowe dla dużych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki.

W roku 2001 podjęła zatrudnienie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza początkowo na stanowisku kierownika Zespołu Kontroli Wewnętrznej,
a następnie od lutego 2008 r. jako dyrektor Wydziału Księgowości Budżetowej, któremu od 2014 r. powierzono obowiązki głównego księgowego urzędu. Do jej obowiązków należało m.in. sporządzanie sprawozdań budżetowych dla urzędu, sporządzanie sprawozdania finansowego dla urzędu (bilans, rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa), sporządzanie sprawozdania finansowego łącznego wszystkich jednostek budżetowych gminy, dokonywanie wstępnej kontroli przypisanej głównemu księgowemu na podstawie art. 53 ustawy o finansach publicznych, opracowanie zasad scentralizowanych rozliczeń gminy w zakresie podatku VAT z urzędem skarbowym, kontrola poprawności rozliczania finansowego projektów dofinansowanych ze środków UE oraz kontrola rozliczania dotacji z budżetu miasta.

Pani Małgorzata Witteczek na bieżąco podnosi swe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu finansów publicznych. Do dnia 26 lutego br. była zatrudniona w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka na stanowisku Głównej Księgowej. 

Powyższe kwalifikacje przekonują do osoby Pani Małgorzaty Witteczek, która
z pewnością wspaniale zastąpi dotychczasową Panią Skarbnik na jej stanowisku. 

Nowej Pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.

 

Foto: Karol Trojan - sadeczanin.info

GALERIA