A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2Środa, 14 października 2020

 

Zarządzenie  Nr 0050.129.2020

Wójta Gminy Kamionka Wielka

    z dnia 14 października 2020 roku 


w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1758) zarządza się, co następuje:

 § 1

1.    Od dnia 15 października 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

2.    Treść komunikatu Wójta Gminy Kamionka Wielka stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Komunikat podlega podaniu do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kamionka Wielka. 

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 0050.107.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS - Cov -2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          /-/ Andrzej Stanek 

Wójt Gminy Kamionka Wielka 

 

 

KOMUNIKAT

 WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA

z dnia 14 października 2020 roku

 

w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2


Działając na podstawie art. 31  i 33 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 703)  oraz § 24  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1758)

oraz w związku z pojawieniem się potwierdzonych przypadków choroby Covid – 19 związanych z zarażeniem wirusem Sars_Cov-2 wśród pracowników Urzędu Gminy, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców  i n f o r m u j ę ,  że:

od dnia 15 października 2020 roku do odwołania 

1. Wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, za wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2.  Wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Kamionka Wielka ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.

3.   Wyłącza się obsługę kasową w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka. Wpłaty z tytułu  podatków i opłat można dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości lub na poniższy numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu: 64 8811 0006 0000 0049 4000 0002 - Dochody Urzędu Gminy (rachunek do wpłat).

W sprawach związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych oraz w sprawach bieżącej rejestracji zgonów, które wymagają osobistej wizyty w urzędzie istnieje konieczność uprzedniego telefonicznego umówienia wizyty.

Sprawy w miarę możliwości można załatwiać w formie elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą platformy www.obywatel.gov.pl.

Wnioski i dokumenty dotyczące zadań wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom będą przyjmowane tylko w skrzynce podawczej w wyznaczonym, zabezpieczonym miejscu, w przedsionku, wewnątrz Urzędu.

Wszelkie pisma i dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej , 33-334 Kamionka Wielka 5

Dane kontaktowe:

Tel. 18 445-60-17, 18 445-60-18, 18 445-60-96

Fax. 18 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina@kamionkawielka.pl

 

Adres skrzynki E-PUAP: /1o9j92ytu6/SkrytkaESP

KONTAKT do poszczególnych pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Kamionka Wielka znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kamionkawielka.pl w zakładce Urząd Gminy.

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej  www.kamionkawielka.pl

 

Przepraszamy za utrudnienia.     

 

/-/ Andrzej Stanek 

Wójt Gminy Kamionka Wielka