A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!!

Budowa długo oczekiwanego chodnika na ostatniej prostej. Droga w Królowej Polskiej bezpieczniejsza.Wtorek, 22 grudnia 2020

 

Dobiegają końca prace polegające na przebudowie drogi  powiatowej  nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka, polegające na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w km 8+602 - 9+599 w miejscowości Królowa Polska oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1577K Kamionka Wielka–Kamionka Wielka polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem, w km 0+000 -0+180,00 w miejscowości Kamionka Wielka.

Zakres  robót obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki i chodniki, wymiana nawierzchni bitumicznej na włączeniach do dróg gminnych i zjazdach  oraz przebudowa/remont istniejących przepustów.

Inwestycja  została zrealizowania przy znacznej pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego z budżetu Gminy Kamionka Wielka w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadania pod nazwą: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka. Udzielono również pomocy rzeczowej dla Powiatu  Nowosądeckiego w postaci opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowych zadań o wartości 61.500,00 zł  dla dokumentacji chodnika w Królowej Polskiej, oraz wartości 22.140,00 zł dla chodnika w Kamionce Wielkiej.

Sumaryczny koszt udzielonego przez Gminę Kamionka Wielka dofinansowania dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację inwestycji dot. budowy chodników  w sołectwach Królowa Polska i Kamionka Wielka to blisko milion złotych. Tak duży wysiłek finansowy podjęty przez gminę w celu realizacji prac potwierdza stanowisko Wójta Gminy Andrzeja Stanka, który zapewnia, że nie będzie szczędził środków ani sił w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Kontynuacja budowy chodników w centralnych punktach poszczególnych sołectw to plan włodarza na kolejne lata. Na ostatniej prostej pozostają prace formalne związane z budową chodnika w Kamionce Wielkiej  w km 0+306,00-0+948, kolejno w Królowej Górnej w km 10+675 – 11+594, przygotowana została również koncepcja budowy kilometra chodnika w Boguszy oraz w Kamionce Wielkiej na odcinku od „Bani” w stronę Królowej Polskiej. Wójt Gminy ma wielką nadzieję, iż przy udziale Powiatu Nowosądeckiego uda się zrealizować ww. inwestycje. Podstawę optymizmu włodarza gminy stanowi wzorowa współpraca ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego Markiem Kwiatkowskim, który nie szczędzi środków z budżetu powiatu dla poprawy infrastruktury drogowej leżącej w gminie Kamionka Wielka. Dowodem ścisłej współpracy Pana Wójta z Panem Starostą jest fakt równoczesnych prac związanych z remontem dróg powiatowych, w ciągu których zostają równocześnie budowane chodniki. To prowadzi do wykonania kompleksowych inwestycji drogowych.

GALERIA