Przejdź do treści

Podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. : „Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej”

Podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. : „Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej”

Treść

 

W dniu 13.08.2019 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek i przedstawiciel firmy REMOST Sp. z o. o. z Dębicy Pan Grzegorz Siry podpisali umowę na realizację zadania pn.: Stabilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych ze stabilizacją osuwisk na terenie Gminy Kamionka Wielka. Zakres zamówienia obejmuje realizację dwóch części:

1.    Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka – Ziobroskówka” w km 0+185  0+245 w Kamionce Wielkiej

2.    Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000  0+200 oraz km 0+600  0+800

 

Na realizację zadania gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5  Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin realizacji do 30.09.2020 r.