Przejdź do treści

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz.ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630”.

Treść

Gmina Kamionka Wielka w okresie od lipca do grudnia 2021 r. realizowała zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz.ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630”.

Jest to kolejny etap przygotowujący do właściwych prac budowlanych pozwalających na stabilizację osuwiska „Wolniki” w miejscowości Mszalnica.

Główną przyczyną uaktywnienia osuwiska była infiltracja wód opadowych oraz niesprzyjająca budowa geologiczna związana m.in. z występowaniem łupków pstrych w podłożu.

Uaktywnienie dolnej części osuwiska w 2010 r. spowodowało uszkodzenie drogi gminnej oraz zagrożenie dla budynku mieszkalnego, który znajduje się w odległości zaledwie kilku metrów od skarpy głównej. Dalszą aktywność osuwiska potwierdziła komisja powołana w roku 2018. Zgodnie z kartą dokumentacyjną osuwiska istnieje zagrożenie całkowitego zerwania drogi biegnącej po terenie osuwiska oraz uszkodzenia budynku mieszkalnego.

Całość osuwiska jest bardzo trudna do zabezpieczenia.

Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wykonała firma Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane. Dokumentacja podlegała m.in. opiniowaniu w Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie i Wojewódzkim zespole nadzorującym realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

Na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz.ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630”uzyskała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2010, 2014 i 2018 roku w wysokości 116.112 zł.

Wkład własny Gminy Kamionka Wielka w realizacji ww. zadania wyniósł 29.028 zł.

Koszt całościowy zadania to 145.140 zł