Przejdź do treści

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”

Treść

Informacje o projekcie

 

Powiat Nowosądecki zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian.

 

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego zwolnionych z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2018r.

Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe

  • W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania.

Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne

W ramach tego modułu oferujemy:

  • wsparcie psychologiczne i zawodowe,

  • szkolenia zawodowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

  • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie, których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje  a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia,

  • opiekę Mentora i Pośrednika Pracy,

  • dodatki relokacyjne.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,

  • osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy,

  • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 262 27 02 lub 18 443 21 30

www.fundusze.nowosadecki.pl

 

Zdjęcia