Przejdź do treści

Sprzedaż samochodu pożarniczego - wybór oferty

Sprzedaż samochodu pożarniczego - wybór oferty

Treść


Wójt Gminy

Kamionka Wielka

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w formie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Volkswagen model transporter t4 wybrano ofertę złożoną przez:

 

 

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62

36 – 122 Dzikowiec

Cena oferty: 25 050,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

 

 

 

W trakcie postępowania, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania, określone w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie przetargu.

 

Zgodnie z regulaminem przetargu, umowa sprzedaży samochodu zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.